Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Koncepce MŠ

   V naší mateřské škole pracujeme podle RVP pro předškolní vzdělávání a vlastního ŠVP s názvem „Z Kouta za poznáním“

     Projekt, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte, obsahuje takové hry a činnosti, které seznamují děti s realitou a jsou jim blízké, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Pokládáme tak základy klíčových kompetencí - kompetence učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, kompetence činnostní a občanská. Tyto kompetence tvoří základ pro další vývoj dítěte v pozdějším vzdělávání

 1.      Sledujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání, které jsou stanoveny RVP:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
  • Osvojování si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

     V této souvislosti si stanovujeme vlastní cíle a záměry výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole. Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

2.       Nezapomínáme na přirozené lidské potřeby:             

  • láska           - náležet někomu
  • význam        - být důležitý pro někoho
  • svoboda       - mít volbu
  • zábava         - prožívat radost

     Vzdělávací program je členěn do kompaktního, vnitřně propojeného celku, který postihuje všechny vzdělávací oblasti dané RVP.

     Smyslem našeho ŠVP je, aby se děti v MŠ cítily dobře bezpečně, měly dostatek prostoru pro vlastní uplatnění v kolektivu kamarádů a pro hry ve všech možných podobách (volné, zaměřené na rozvíjení estetických, tělesných, rozumových, jazykových nebo charakterových vlastností a schopností), které jsou pro ně v tomto věku nejdůležitější a jejich prostřednictvím získávají zkušenosti a poznání. Citlivě působíme na vzájemné vztahy mezi dětmi. Poskytujeme dětem ucelený přehled o světě. Děti poznávají blízké i vzdálenější okolí při vycházkách a výletech, zlepšují svoji fyzickou kondici a tělesnou zdatnost.  Seznamujeme je se životem, historií a tradicemi vesnice, ve které žijí, s regionem Chodska. Vedeme děti k prožívání oslav, svátků a zvyků souvisejících se společenským životem. V MŠ si za aktivní účasti dětí zakládáme vlastní tradiční oslavy (lampiónový průvod na svátek sv. Martina, zpívání u vánočního stromu, masopustní průvod obcí, slet čarodějnic, Den rodiny aj.), zážitky dětí dále využíváme při plánování podtémat.

To co dítě zažije a jak se cítí, je pro naši práci prvořadé. 

     Respektujeme technickou zdatnost dětí nejen ve způsobu myšlení, ale i v manuálních činnostech.

     Rozvíjíme estetické cítění dětí. Pro prezentaci dětských výrobků využíváme většinu prostor školy.

      Nedílnou součástí denních činností v naší mateřské škole je hudba, zpěv, tancování ve všech možných podobách, samozřejmě pohádka. Její četba ve školce nikdy nechybí – hlavně před spaním.

     Práce s dětmi je volného charakteru, časově přizpůsobená schopnostem, aktuálnímu věkovému a intelektuálnímu složení dětského kolektivu. Uplatňujeme individuální přístup k dětem.

      Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace jednotlivých činností, pracovaly svým tempem a nebyly neurotizovány chvatem a spěchem.

Program dne v MŠ

6.30 – 9.45  hod.             – scházení dětí, hry a činnosti podle                                                         volby a přání dětí

                                    - komunikativní kruh

                                    - pohybové aktivity dětí

                                    - rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou –                                     individuální, skupinové, společné

8.15 – 8.45 hod.              – svačina dle potřeby dětí

9.45 – 11. 30 hod.           – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30  - 12.00 hod.          – převlékání, hygiena, oběd

12.00 – 14.00 hod.           – hygiena, odpočinek, relaxace

14.00 – 16.00 hod.           – hygiena, svačina, spontánní aktivity dětí,

                                            Individuální práce s dětmi

Program dne je pouze orientační, je přizpůsobován různým  plánovaným či neplánovaným činnostem  v mateřské škole (divadla, výlety, návštěvy aj.).